Geçici Kabul İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Geçici kabul işlemlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

Geçici Kabul İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar Nelerdir?


Geçici Kabul Nedir?

Sözleşme ile taahhüt altına alınan işin sözleşme, sözleşme eki, projeler, detaylar, teknik şartnameler, birim fiyat tarifleri, analizler, standartlar ile fen ve sanat kaidelerine uygun olarak yapılıp yapılmadığının denetlenme işine geçici kabul denir.

Geçici kabul, minimum 3 kişiden oluşan ve bu sayı arttığı takdirde tek sayılı (3,5,7 vb.) kişilerden oluşan heyet marifetiyle yapılır. Neden heyetin tek sayılı kişilerden oluştuğu konusuna değinecek olursak, geçici kabul esnasında doğabilecek görüş ayrılıklarında eşit oya değil, çoğunluk oyuna göre hareket edilebilmesini sağlamak amacıyla mevzuatta yapılan tanım doğrultusunda yürütülebilmektedir. Geçici kabul heyeti, doğrudan kabul heyetinin oluşumuna onay veren kurum amiri adına yetkili olup, kabul süresince normalde idari olarak bağlı olduğu birimlerin yetkililerine karşı sorumluluğu bulunmamaktadır. Kabul heyeti başkanının kabulde yapılacak işin mahiyeti ile ilgili bir mesleki donanıma sahip olması gerekmemektedir. Kısaca kabul heyeti başkanı her hangi bir kişi olabilir ancak dğier üyelerin kabule konu olan işin niteliğine uygun elemanlardan oluşması gerekmektedir. Ayrıca kabul heyetinin oluşmasında kurumun bünyesinde çalışan elemanlardan kurulması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Kurum amiri dilerse kabul heyetini farklı kurumlardan, meslek odalarından veya piyasada yetkinliği bilinen kişilerlerden oluşturabilir.

Buraya kadar sizlere geçici kabul ve kabul heyetiyle ilgili kısaca bir özet geçmiş olduk. Peki geçici kabul esnasında nelere dikkat edilmelidir?

Kabul Heyeti

Geçici Kabul Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar


1- Yüklenici tarafından kabul dilekçesi verildiğinde işin yapım süresi fiilen bitmiş sayılır.

2- Yüklenici, ≤ % 5 eksiği ile işini kabule hazır olduğunu belirten dilekçesini idareye verdiğinde, varsa cezalı çalışan günler için kesilen günlük gecikme cezaları dilekçe tarihi itibariyle durdurulur.

3- Cezalı çalışılan günler için kesilen günlük gecikme cezası işin ≤ % 5 eksiği ile kabule hazır olup olmadığının inşaat alanında gerekli inceleme ve tespitler yapılarak belirlenmesi gerekmektedir.

4- İşin, ≤ % 5 eksiği ile kabule hazır olup olmadığı ile ilgili yapılacak inceleme ve tespitlerde aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
Buna göre; • Yapılacak inceleme ve tespit sonucunda ihaleye esas (keşif artışı dahil) tüm imalat kalemlerindeki eksik ve yapılmamış işlerin toplam bedellerinin (keşif artışları dahil) ihale bedeli toplamının ≤ %5’i nin altında olması,
• Kontrollüğün, sadece işin ≤ %5 eksiği ile kabule hazır olup olmadığını belirleyebileceği, inceleme ve tespitte hatalı imalatlarla ilgili olarak herhangi bir değerlendirme ve öngörüde bulunamayacağı, bu tür değerlendirme ve kararların kabul heyetinin yetkisinde olduğu,
• Eksik ve yapılmamış işlerin toplam bedelinin işin keşif artışı dâhil ihale bedelinin % 5’in den fazla olması durumunda yüklenicinin kabul talebinin reddedileceği,
• Kabul talebinin reddedilmesi durumunda, günlük gecikme cezası kesilen işlerde gecikme cezalarının kesilmesine kaldığı yerden devam edileceği,
• Kontrollük elemanlarınca yapılan inceleme ve değerlendirmede, eksik ve yapılmamış işlerin toplam bedelinin işin (keşif artışları dâhil) % 5’in den az olduğunun belirlenmesi üzerine kabul heyetince kabul işlemine başlanacağı,
Ancak;
• Kabul heyetince mahallinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda keşif bedelinin %5’inden fazla eksikliğin bulunması veya keşif bedelinin %5’inden daha aza eksiklik olduğu halde can ve mal güvenliği ile asgari yaşam ve/veya kullanım standardına mani hal olduğunun tespit etmesi durumun kabul talebinin reddedileceği,
• Kabul heyetince işin ›%5 den fazla eksik olduğu, veya %5’den daha az eksiklik bulunduğu halde can ve mal güvenliği ile asgari yaşam ve/veya kullanım standardına mani hallerin olduğunun tespit edilmesi sonucunda bu durumun yazılı olarak yükleniciye tebliğ edileceği,
• Bu durumda var ise günlük gecikme cezası kesintilerine kalındığı yerden devam ettirileceği,
• Yapılan inceleme ve tespit sonucunda işin ≤ %5 eksiği ile kabule hazır olduğunun belirlenmesi durumunda ara hakedişe dair herhangi bir ödeme yapılamayacağı,
• Geriye kalan ödemelerin kabul işlemlerinin tümünün ikmal edilmesini müteakip yapılabileceği,
• Kabul işlemini müteakip yapılacak bakiye ödemenin ise ancak; kesin hesap hakediş ile yapılacağı,
Bilinmelidir.

Kabül Heyeti

İşin %5 Eksiği ile Kabule Hazır Olup Olmadığının Tespitinde %5 Kapsamında Değerlendirilmeyecek İşler ve İmalatlar


Yüklenici, işin % 5 eksiği ile kabule hazır olduğunu idareye yazılı olarak bildirdiğinde, kontrollük teşkilatı, mahallinde yapacağı inceleme ve değerlendirmelerde ≤ % 5 eksikliğin salt maddi yani parasal değer üzerinden yapamaz.

≤ %5 eksikliğin can ve mal güvenliği ile asgari yaşam ve/veya kullanım standardına engel teşkil edecek nitelikte imalatların bulunması, bu imalatların toplam bedelinin, ihale bedelinin ≤ %5 küçük veya eşit olması halinde bile kabulün yapılamayacağının bilinmesi gerekmektedir.

Bu durumu dikkate almadan geçici kabul yapıldığında işini hukuki sorumluluğu yükleniciden idareye geçecek olup, iş bu haliyle kabul edilmiş ve teslim alınmış sayılacaktır.(geçici kabulle ilgili diğer iş işlem ve prosedürler hariç)

Bu nedenle; kabulü yapılmış olan bir iş iskân edilebilecek ve/veya kullanılabilecek nitelikte sayılacağından ≤ %5 eksikliğin niteliği önem arz etmektedir.

≤ %5 eksikliğin hangi durumda dikkate alınmayacağını konut yapısı örneği üzerinden açıklayalım.
Buna Göre;

İNŞAAT İŞLERİ:

• Bina giriş merdivenlerinin ve kaplamalarının olmaması,
• Genel ve yangın merdivenlerinin merdiven korkuluklarının olmaması ve/veya montaj ve imalat eksikliği ile kusurlu imalatların olması, (küpeşte hariç)
• Daire giriş kapılarının ve kilitlerinin takılı olmaması,
• Odalar ve sair iç mekân (wc, banyo, balkon vb) kapılarının takılı olmaması,
• Odalar ve sair mekânların dış cepheye bakan kısımlarındaki pencere ve kapı camlarının takılı olmaması,
• Odalar ve sair mekânların dış cepheye bakan kısımlardaki pencere ve kapıların madeni aksamlarının tam ve çalışır durumda olmaması,
• Daire içi mekânların döşeme kaplamalarının olmaması,
• Balkon korkuluklarında montaj ve imalat eksikliği ile kusurlarının olması,
• Yangın merdiveni bulunan binalarda yangın kapılarının takılmamış olması,
• Yangın merdivenlerinde panik barların olmaması, olanların da çalışmaması,

ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ

• Binanın elektrik şebekesine bağlanmamış olması, (abonelik işleri hariç)
• Genel ve yangın merdivenlerinde aydınlatma tesisatlarının çalışmaması,
• 5 ve daha fazla kattan oluşan yapılarda yangın yönlendirme (kaçış-exit) tabelalarının bulunmaması, tabelalar olduğu halde aydınlatmaların çalışmamış olması,
• Kat ortak alanları ile daire içi elektrik tesisatlarında (tv, data, çağrı hatları hariç) eksikliklerin bulunması,
• 5 ve daha yüksek katlı yapılarda asansörlerin mekanik tesisat açısından bir eksikliğinin bulunmadığı, ancak; elektrik bağlantıları olmadığından kullanıma hazır olmaması,
• Paratoner tesisatının yapılmamış olması,
• Topraklama tesisatlarının çalışmaması,
• Elektrik kaçağının olması,

MEKANİK TESİSAT İŞLERİ

• 5 ve daha yüksek katlı yapılarda asansörlerin kullanıma hazır olmaması
, • Asansör kapılarının takılmamış olması, takılı olanlarda sorunların bulunması,
• Binanın içme suyu tesisatlarının su şebekesine, pis su giderlerinin de atık su şebekesine bağlanmamış olması,
• Doğal gaz bağlantılarının olmaması,
• Mevsim kış ise kalorifer ve/veya kombi tesisat bağlantılarının yapılmamış olması,
• 5 ve daha yüksek katlı yapılarda hidrofor tesisatının kullanıma hazır olmaması,
• Yüksek yapılarda merdiven basınçlandırma fanlarının bulunmaması ve/veya çalışır durumda olmaması,
• Yangın dolaplarının su şebekesine bağlanmamış olması, su şebekesine bağlı olanlarda da yangın hortumu ve nozulun olmaması,
• Dairelerin elektrik, içme suyu, pis su giderleri ile doğal gaz bağlantılarının (abonelik aşaması hariç) kullanılacak nitelikte olmaması,
• Doğal gaz bağlantısı olan yapı ve dairelerde gaz kaçak detektörlerinin çalışır vaziyette olmaması,
• Mutfak tezgâhı ile tezgâhın lavabo, eviye ile temiz su ve pis su bağlantılarının olmaması,
• Banyolarda, döşeme ve duvar kaplamaları ile vitrifiye (klozet, hela taşı, lavabo, küvet, duş teknesi (duş kabini hariç) montajlarının yapılmamış olması ile temiz su ve pis su gider bağlantılarının (yer süzgeci dâhil) yapılmamış olması,

Kabul işlemlerinin başlamasına ve kabulün yapılmasına manidir.


Com e Kabul Yazılımı
Com e Kabul Yazılımı Ipad
Firmanıza özel Com e-kabul otomasyonu için hemen iletişime geçin
Com Platinum
Com Standard
Com Metraj Yazılımlarını tercih eden Türkiye’nin Devleri