Statik Analiz Programlarından Alınan Donatı Metraj Sonuçları Neden Dikkatlice İncelenmelidir?
Statik Analiz Programları Donatı Metrajı

Statik Analiz Programlarından Alınan Donatı Metraj Sonuçları Neden Dikkatlice İncelenmelidir?

Statik Analiz Programları betonarme yapıların statik, deprem, rüzgâr ve betonarme analizlerini başarı ile yapan paket programlardır.

Öncelikle bu programlar, statik analizlerin yapılması için hazırlanmıştır. Bu nedenle; bu programların vermiş olduğu metraj bilgileri (donatı, beton, kalıp ve kalıp iskelesi ) programlar açısından ikincil bir iş olup, yalnızca mertebe açısından bilgi verecek niteliktedir.

İdareler, proje firmalarından detaylı metraj bilgisi (döşeme, kiriş, kolon, perde isimlerine göre) istemek yerine, bu programların vermiş olduğu itibari değerlerin yaklaşık maliyetin belirlenmesinde kullanılmalarını kabul etmektedir.

Ancak; statik projecilerin ve metraj işi yapan firmaların da bildiği üzere, en düzgün akslı projelerde bile statik analiz programlarının vermiş olduğu donatı metraj sonuçları ile aynı proje için elle yapılan metraj mukayesesi sonuçları arasında min. % ± 10-15 arasında fark bulunmaktadır. Bu durum, eğik ve ışınsal akslı yapılarda % ± 35’e kadar çıkabilmektedir.

İhale makamı idareler, bu noktayı bildikleri halde durumu önemsenmemektedir ve bu durum yaklaşık maliyet bedellerinin eksik ve/veya yanlış olarak tespitine neden olmaktadır.

Büyük m2’li işlerde ihalelere metraj çalışması yaparak hazırlanan yüklenici firmaların teklifleri ile idarelerin yaklaşık maliyetleri arasında ciddi farklar oluşmasına neden olmaktadır. İhaleye doğru metraj çalışması ile hazırlanan firmalar, aslında hak ettikleri halde işi alamama durumlarıyla sıkça karşılaşmaktadır.

İhale edilen işlerde tasfiye, fesih veya mukayeseli keşif çalışmaları sonucunda, ihaleye esas yaklaşık maliyetin yanlış tespit edildiği görüldüğünde hukuki sorunlar yaşanabilir.Statik Analiz Programları Donatı Metrajı

Demir Metraj Çalışmasında Dikkate Alınması Gereken Hususlar Nelerdir?


Statik analiz programlarından alınan dwg formatlı projelerde donatı metrajına esas teşkil eden bazı bilgilerde aşağıda belirtilen eksiklikler bulunmaktadır.

Buna göre;

1- Birçok girinti ve çıkıntının olduğu temel donatı planlarında, donatı yerleşim planlarının bu girinti ve çıkıntıları da esas alacak şekilde oluşturulamadığı, (BKZ. ÖRNEK ÇİZİM 1)
Örnek Çizim 1 DWG

2- Aks karolajlarının eğik, ışınsal, karmaşık sistemde olması durumunda, her döşeme için ayrı ayrı olmak üzere donatı yerleşim planlarının çizilmediği gibi, gerekli olduğu halde her bir donatının adet ve uzunluk bilgilerinin de projelerde bulunmadığı, (BKZ. ÖRNEK ÇİZİM 2)
Örnek Çizim 2 DWG

3- Kolon ve perdelerin aplikasyon planı dışında başka bir çizimlerinin olmadığı durumlarda, her faklı çaptaki düşey donatılar için filiz boyları da dâhil olmak üzere boy bilgilerinin olmadığı, (BKZ. ÖRNEK ÇİZİM 3)
Örnek Çizim 3 DWG

4- Kolon ve perdelere ait etriyelerin sıklaştırma bölgelerini de dikkate alacak şekilde etriye adetlerinin olmadığı,

5- En/uzunluk oranı 7 kattan büyük olan yapı elemanları, “TS500 ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” gereğince perde olarak dizayn edilmesi gerekirken kolonlara göre donatı dizayn edildiği, bu nedenle; projelerde en/uzunluk oranının 7 kattan küçük veya büyük olup olmadıklarının kontrol edilmelerinin gerektiği,


6- En/uzunluk oranı 7 kattan büyük ise bu yapı elemanının perde olduğu, perdelerin her iki başında ve perde uzunluğunun %20 si oranında başlık bölgesinin oluşturulmasının gerektiği, bu başlık bölgelerinin her ikisinde de etriyelerin olacağı, perde uzunluğu boyunca ve çift taraflı olmak üzere tevzi donatıların da bulunacağı hususunun dikkate alınmadığı,

7- Kolon ve perdelerde kullanılacak çirozların kolon ve perde bazlı adet bilgilerinin bulunmadığı,

8- Temel içerisinde kalan kolonların düşey donatıları + filiz boyları ile bunların etriyelerine ait bilgilerin bulunmadığı,
Ayrıca; yine temel içerisinde kalan perdelerin düşey donatıları + filiz boyları ile etriyelerin, tevzi donatıların ve çirozlara ait bilgilerin bulunmadığı,

9- Bazı projelerde kiriş açılım paftalarında boy kesitin altında etriye adet ve etriye uzunluk bilgisinin bulunmamaktadır. Kirişlere ait en kesit çizimlerinde ise yazılı olan etriye adet bilgilerinin yanlış olduğu, buralarda belirtilen adetlerin en kesitin geçtiği yerdeki adedi kapsadığı ve her bir kirişteki tüm etriye adedini kapsamadığı, (BKZ. ÖRNEK ÇİZİM 4)
Örnek Çizim 4 DWG

10- Kesitten tarif edilen imalatların (parapet, bağ hatılı, subasman perdesi vb.) en kesitlerinde yatay donatı uzunlukları ile etriye adet bilgilerinin bulunmadığı,

Hususlarının dikkate alınarak eksikliklerin giderilmesi ve gerekli hesaplamalar yapılarak donatı metrajlarının çıkartılması gerekmektedir.


Peki doğru metraj hesabı için hangi yol izlenmeli


Com Platinum Donatı Metraj Yazılımı

Ülkemizde donatı metrajından kaynaklı hatalar bir çok firmanın zarar etmesine neden olmuş ve olmaya devam etmektedir. Son yıllarda geliştirilen Com Metraj Yazılımları sayesinde %100 doğru metraj hesabı tek tıklama ile bitirilebilmektedir. Sürelerin yetersizliği, projelerin büyüklüğü vb. etkenler, doğru metraj hesabına ulaşmak için engel teşkil etmemekle beraber tüm süreçler tek bir tıklama ile rahatlıkla bitirilebilmektedir. Bununla birlikte teknolojiye yatırım yapan firmaların kazanmaya devam ettiği inşaat sektöründe karlılıkların ciddi oranda arttığı görülmektedir.


Video ayarlarında 720p ve 1080p destekleri mevcuttur.Teknolojiye yatırım yapan inşaat firmalarının tercih ettiği Com Metraj Yazılımları
Com Platinum - Donatı Metraj Yazılımı
Com Standard - Beton, Kalıp ve Kalıp İskelesi Metraj Yazılımı